1. فرمانده حادثه

  دکتر محمدرضا شاه ناصر
  جانشین
  1-
  2-مریم پرورش
  3-

  1. ارشد روابط عمومی

   احمدرضا مهاجر
   جانشین
   1-محمد مهدی جعفری
   2-
   3-

  2. ارشد رابط هماهنگی

   کرم اله عقدکی
   جانشین
   1-حسن نقش
   2-
   3-

  3. ارشد ایمنی

   قربانعلی حیدری
   جانشین
   1-امیرحسین ساجدی
   2-
   3-

  4. ارشد متخصص فنی پزشکی

   دکترآرزو یاقوت کار
   جانشین
   1-دکتربهادر مشتاقیان
   2-
   3-

  5. رئیس واحد عملیات


   جانشین
   1-دکترمهرداد گلستانفر
   2-
   3-

   1. مدیر شاخه آمادگاه

    کرم اله عقدکی
    جانشین
    1-سعید ندیمی
    2-
    3-

    1. مسئول زیر شاخه تقسیم پرسنل

     مریم پرورش
     جانشین
     1-نفیسه محقق
     2-
     3-

    2. مسئول زیر شاخه تقسیم دارو


     جانشین
     1-
     2-
     3-

   2. مدیر شاخه زیر ساخت ها

    بهمن شفیعی
    جانشین
    1-محمدرضا صفرعلیزاده
    2-
    3-

    1. مسئول زیرشاخه برق و روشنایی

     حسن منصوری
     جانشین
     1-عبداله سلیمانی
     2-
     3-

    2. مسئول زیر شاخه وسایل پزشکی

     مجتبی اسلامیان
     جانشین
     1-یحیی بیگی
     2-
     3-

    3. مسئول زیر شاخه گاز های پزشکی

     فاطمه قربانی نهوجی
     جانشین
     1-
     2-
     3-

    4. مسئول زیر شاخه خدمانت محیطی

     اعظم دیناری
     جانشین
     1-حسین رنجبران
     2-
     3-

   3. مدیر شاخه انتظامات

    امیرحسین ساجدی
    جانشین
    1-قربانعلی حیدری
    2-
    3-

    1. مسئول زیر شاخه ارزیابی و کنترل ازدحام

     محمدعلی خالقی
     جانشین
     1-
     2-
     3-

   4. مدیر زیر شاخه مواد خطرناک

    اصغر حاتمی
    جانشین
    1-اعظم دیناری
    2-
    3-

   5. مدیر شاخه استمرار عملکرد

    فریبا ملامهدی
    جانشین
    1-میثم رحیمی پور
    2-
    3-

  6. رئیس برنامه ریزی

   محسن امیرخانی
   جانشین
   1-ندا آهنگری
   2-
   3-

   1. مدیر شاخه ارزیابی وضعیت

    نفیسه محقق
    جانشین
    1-مهناز خدامی
    2-
    3-

   2. مدیر شاخه ارزیابی منابع

    مریم رویدشتی
    جانشین
    1-زیبا خدامی
    2-
    3-

   3. مدیر شاخه بایگانی و ثبت اسناد

    امیر حسین افقری
    جانشین
    1-
    2-
    3-

   4. مدیر شاخه بازگشت به وضیعت اولیه

    زیبا خدامی
    جانشین
    1-فریبا ملامهدی
    2-
    3-

  7. رئیس واحد پشتیبانی

   کرم اله عقدکی
   جانشین
   1-سعید ندیمی
   2-
   3-

   1. مدیر شاخه پشتیبانی

    سعید ندیمی
    جانشین
    1-سید جمشید میراثی اسکویی
    2-
    3-

    1. مسئول زیر شاخه رفاه سلامت کارکنان

     حسن نقش
     جانشین
     1-شریف سادات طباطبایی
     2-
     3-

    2. مسئول زیر شاخه حمایت از خانواده

     مرضیه حسینی زمردی
     جانشین
     1-مریم رویدشتی
     2-
     3-

    3. مسئول زیرشاخه ارزیابی سلامت حرفه ای کارکنان

     اصغر حاتمی
     جانشین
     1-اعظم دیناری
     2-
     3-

   2. مدیر شاخه خدمات داخلی

    محسن امیرخانی
    جانشین
    1-احمدرضا مهاجر
    2-
    3-

    1. مسئول زیر شاخه خدمات تغذیه ای

     بدرالملوک حمصیان
     جانشین
     1-مریم میرسیفی
     2-محمد علی صمیمی
     3-

  8. رئیس واحد اداری مالی

   محمد مقنی
   جانشین
   1-حسن سعادتی
   2-
   3-

   1. مسئول محاسبه و تامین هزینه ها

    سجاد کریمی
    جانشین
    1-زهرا حاجی
    2-
    3-

   2. مسئول حضور و غیاب

    user user
    جانشین
    1-منیره سیدین
    2-
    3-

  9. مدیر شاخه خدمات پزشکی

   دکتر عادل بهمنی
   جانشین
   1-دکتررضا اسلامی نیا
   2-
   3-

   1. مسئول زیرشاخه بیماران بستری

    مریم پرورش
    جانشین
    1-مریم رویدشتی
    2-
    3-

   2. مسئول زیرشاخه بیماران سرپایی

    aaaa aaaa
    جانشین
    1-ملیحه خدامی
    2-
    3-

   3. مسئول زیرشاخه مراقبت از مصدومین

    لاله دارابی
    جانشین
    1-حسین پوررحیمی
    2-
    3-

  مدیر خسارات و مطالبات

  محمد مقنی
  جانشین
  1-رضا حبیبی
  2-
  3-

  مسئول زیر شاخه آب و فاضلاب

  سید مجید شریعتی
  جانشین
  1-محمد ثالثی
  2-user user
  3-